Skip to content

Prokratinacija predstavlja odlaganje nečeg za kasnije, a šta nam je zapravo u interesu da se danas završi. Profesor Windy Dryden

Tko može imati koristi od ovih predavanja?

Svima osobama koji imaju poteškoće  da započnu radne zadatke i slabo upravljaju radnim rasporedom.

Šta ćete naučiti?

  • Šta se dešava kada osoba prokrastinira
  • Zašto osobe prokrastiniraju
  • Kako razviti visoku toleranciju na frustraciju
  • Kako pokrenuti osobu čak kad nije motivisana
  • Kognitivno restrukturiranje
  • Jačanje posvećenosti zadatku
  • Odvajanje od identiteta prokrastinatora
  • Lični plan kako prebroditi prokrastinaciju